Ogłoszenie o przetargu | Auto-Plast Produkt
English deutsch русский

Kategorie produktów

Katalog Produktów

 

E-faktury

Oferty pracy


Certyfikaty

Zobacz nasze certyfikaty

Nowości

Download

Materiały do pobrania

Kontakt - ogólny


 

Skontaktuj się z nami
Kliknij na mapkę

Filmy APP

SKLEP INTERNETOWY

VOC czyli LZO

Lotne Związki Organiczne 

Program lojalnościowy

Powiadamianie

Powiadamianie o promocjach i nowościach poprzez e-mail 

Ogłoszenie o przetargu

Zobacz ogłoszenie
Ściągnij plik PDF

Innowacyjna firma

Wejdź i zobacz

 
drukuj | Zmień rozmiar liter: A A A

Ogłoszenie o przetargu

 
ZAPYTANIE OFERTOWENA ZAKUP I KOMPLEKSOWE WDROŻENIE
SYSTEMU ZARZĄDZAJĄCEGO B2B

PROJEKT: „Zakup i wdrożenie nowoczesnego systemu B2B szansą na dalszy dynamiczny rozwój firmy APP Sp. z o.o.”.
(Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2)

 

Firma APP Sp. z o.o., zwana w dalszej części ogłoszenia Zamawiającym, poszukuje dostawców na zakup kompleksowego systemu zarządzającego B2B

Przedmiotem zapytania jest:

1.    Zintegrowany system zarządzający ERP;
2.    Portal korporacyjny;
3.    Sprzęt potrzebny do zabezpieczenia wdrożenia systemu:
- serwer baz danych,
- serwer aplikacji (2szt.),
- serwer klasy Blade,
- zestaw komputerowy (8szt.),
- zestaw komputerowy + stacja graficzna (2szt.),
- drukarka laserowa (5szt.),
- faks laserowy (2szt.),
- laserowy skaner sieciowy wielofunkcyjny,
- skaner dokumentów z automatycznym podajnikiem,
- zasilacz bezprzerwowy 15 kV,
- zasilacz bezprzerwowy (13szt.).

I.    Warunki udziału:

1.    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Dostawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
2.    W prowadzonym postępowaniu nie jest wymagane wniesienie wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
3.    Osobą uprawnioną do kontaktów z Oferentami jest Stanisław Mendyka, tel. 605 998 968.
4.    Najważniejsze kryterium oceny ofert: cena w porównaniu do funkcjonalności systemu.
Cena powinna obejmować pełny asortyment wymieniony w części „przedmiot przetargu” niniejszego ogłoszenia. Cena powinna być wyrażona w złotych polskich netto.
Dla porównania ofert zamawiający przyjmuje cenę netto określoną
w  ofercie. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zaproponuje najniższą cenę
w zestawieniu z funkcjonalnością systemu.
5.    Poza ceną, będą brane pod uwagę następujące aspekty:
- parametry wydajnościowe i pojemnościowe sprzętu
- zaawansowanie technologiczne rozwiązań
- doświadczenie na rynku.


II.    Sposób przygotowania oferty


1.    Oferta powinna być napisana w języku polskim oraz podpisana wraz z załącznikami przez osoby upoważnione do podpisywania dokumentów w imieniu Oferenta.
2.    Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymogami ogłoszenia. Oferta, która nie będzie spełniała wymogów określonych w ogłoszeniu, zostanie pominięta przy wyborze oferty najkorzystniejszej.
3.    Oferty należy składać w formie pisemnej w siedzibie firmy APP Sp. z o. o., ul. Przemysłowa 10,  62-300 Września, lub drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru do dnia 6 lipca 2009 roku do godz. 12:00. Za termin złożenia uważa się fizyczną obecność oferty w ww. miejscu składania ofert.
4.    Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6 lipca 2009 r. o godz. 12:30 w firmie APP Sp. z o. o, ul. Przemysłowa 10,  62-300 Września.


     
        Stanisław Mendyka
       Członek Zarządu

Ściągnij PDF